ΦΕΚΒ-251-2012 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1Γ ΚΑΙ 2ΙΔ του ΑΡΘ.3 ΤΟΥ Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011)
5 Δεκεμβρίου 2018
N. 3316/2005
5 Δεκεμβρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 7533
Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Α ́ Κεφαλαίου του ν. 4030 ΦΕΚ
249Α/25.11.2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγ−
χου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», και ειδικότερα:
α) το αρ. 2 στο οποίο ορίζεται ότι Αρμόδια όργανα για τη
χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης
είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των Δήμων, εκτός εάν
από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά,
β) την παρ. 1 του αρ. 4 στην οποία ορίζεται ότι με κοινή
απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθορίζεται
η διαδικασία έντυπης υποβολής,
γ) τα άρθρα 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και
2. Τις διατάξεις της Υ14/24−11−2011 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού
ΠΕΚΑ Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/ 25.11.2011)».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−λογισμού, αποφασίζουμε…

Κατεβάστε όλο το έγγραφο εδώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

seventeen − 16 =